اصلاحات داوری و انتصاب اعضای کمیسیونها توسط هیئت رئیسه

By United World Wrestling Press

هیات رییسه اتحادیه جهانی برای افزایش کیفیت، پروسه تعیین داوران مسابقات با استفاده از سیستم جدید IT را تایید کرده است. در این سیستم داوران مسابقات به صورت رندوم تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. این سیستم فاکتورهای مختلفی را از جمله ملیت، محل اقامت و درجه داور را در نظر  می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد.

 

این سیستم به صورت آزمایشی در مسابقات قهرمانی جهان 2014 مورد استفاده قرار گرفت. داوران ، کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیران و مربیان از این سیستم ابراز رضایت کردند.

 

هیات رییسه همچنین تصمیم گرفته است که کلاس‌های آموزشی برای داوران از سوی دپارتمان توسعه اتحادیه تشکیل شود. سمت "سوپروایزر" نیز برداشته می‌‌‌‌‌‌‌شود تا تنها نماینده داوری و رییس تشک، هیئت ژوری را در زمان چلنج‌ها تشکیل دهند.

 

بحث‌هایی درباره رنکینگ های جدید و سیستم مسابقات نیز در جلسه هیت رییسه آغاز شد، ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما هنوز هیچ تصمیمی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین با‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ره گرفته نشده است. کمیته‌ فنی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین با‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ره نظراتی خواهد داد. کمیته‌ فنی همچنین درباره تطبیق دادن اوزان جو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انان و بزرگسالان در ماه آینده بحث خواهد کرد.

 

هیات رییسه همچنین قانون جدیدی را برای محدود کردن زمان درمان خون ریزی در یک مسابقه به چهار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دقیقه را قبول کرده است. این زمان در تابلوی امتیازات به نمایش در خواهد آمد.

 

برای افزایش کیفیت و ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت در مسابقات پیشکسوتان، هیات رییسه پیشنهادهایی برای تطبیق دادن اوزان و گذاشتن محدودیت سنی 60 سال را قبول کرده است. ضمنا کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیران در این رده باید قبل از مسابقات تست‌های پزشکی بدهند.

 

 در جلسه هیات رییسه، زنو زنوف از بلغارستان به عنوان نایب رییس هیات اجرایی منصوب شد. او که 20 سال عضو هیئت رئیسه بوده، جانشین احمد آئیک از ترکیه می شود که امسال از هیئت رئیسه استعفا داد و در بخش تالار مشاهیر مشغول به فعالیت شده است.

 

با پیوستن زنوف، هیئت اجرایی اتحادیه جهانی کشتی از نناد لالوویچ از صربستان(رئیس)، میشل دوسون از فرانسه (نایب رئیس)، استان زیدیک از آمریکا، ناتالیا یاریگین از روسیه، میخائیل مامیاشویلی از روسیه و آخرولد روزیف از ازبکستان تشکیل شده است.

 

اعضای کمیسیونهای اتحادیه جهانی نیز برای دوره 2016 – 2020  از سوی فدراسیون‌های ملی معرفی شدند که لیست نهایی از سوی لالوویچ در این هفته‌ تایید می‌‌‌‌‌‌‌شود و به فدراسیون‌های ملی دوباره ارسال می‌‌‌‌‌‌‌شود. انتصابات کمیسیون و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شکاران نیز تا پایان فوریه انجام می‌‌‌‌‌‌‌شود.

The bureau accepted a new regulation across age divisions limiting the treatment of blood during a match to four (4) minutes, which will be kept on the score clock.

In looking to improve the quality and competitiveness of the Veteran’s division the bureau also approved a recommendation to realign their age divisions, set an age limit of 60 and require wrestlers to complete a thorough medical exam before competition.

Tzeno TZENOV (BUL) was appointed the executive committee and elevated to the position of vice president. Tsenov has served on the bureau for more than 20 years and replaces Ahmet AYIK (TUR) who resigned from the bureau this year after a Hall of Fame career of service on and off the mat.

Tsenov joins President Nenad LALOVIC (SRB), Secretary General Michel DUSSON (FRA), and Vice Presidents Stan DZIEDIC (USA), Natalia YARIGUINA (RUS), Michael MAMIASHVILI (RUS), Ahkrold RUZIEV (UZB) on the executive committee.

Commission members for the 2016-2020 cycle were also nominated by national federations, with final lists certified by President Lalovic this week and circulated back to national federations. Nominations for the Athlete’s Commission were extended until February.

The full list of commission members can be found online at https://unitedworldwrestling.org/organization/commission/.