July 02 - 10, 2022     Bahrain • Manama

U20, U15   •   FS, GR, WW

Asian Championships

Athlete Draw number
MAMASHOV E.

Eraman MAMASHOV

kyrgyzstan

n° 96
RAHIMIGHAHYA A.

Amirmohammad Reza RAHIMIGHAHYAZI

iran

n° 109
VEVIK V.

Vevik VEVIK

india

n° 219
ENKHBAT B.

Byambadorj ENKHBAT

mongolia

n° 237
ALIKHAN M.

Mansur ALIKHAN

kazakhstan

n° 244
YANO Y.

Yasuaki YANO

japan

n° 252